Tuesday, September 14, 2021

เยี่ยมชมคลินิคและห้องแลบ(Infertility Clinic and IVF lab tour)


   


               ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนใหม่ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นมา โดยได้รับการออกแบบโดยพญ สุชาดา มงคลชัยภักดิ์ เพื่อให้บริการที่ครบวงจรและจบขั้นตอนในบริเวณเดียวกัน อีกทั้งการออกแบบน้ันมีจุดประสงค์เพื่อให้มีมาตรฐานที่สูงเทียบเท่ามาตรฐานห้องปฏิบัติการชั้นนำของโลก โดยมีความแตกต่างกับห้องปฏิบัติการของศูนย์อื่นๆในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ส่งผลดีต่ออัตราการตั้งครรภ์ เนื่องจากพัฒนาการของตัวอ่อนมนุษย์ ต้องการความบริสุทธิ์ของอากาศสูงมาก มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าความบริสุทธิ์ของอากาศในห้องเลี้ยงตัวอ่อนมีผลดีต่อการเจริญพัฒนาของตัวอ่อน และส่งผลดีต่อการฝังตัวที่ปกติด้วย จะเห็นได้ว่าห้องเลี้ยงตัวอ่อนที่ไม่ได้มาตรฐานหรือออกแบบอย่างไม่ถูกต้อง หรือไม่ใช่ระบบ clean room ที่แท้จริง หรือเพียงกั้นเป็นห้องๆเพื่อวางเครื่องมือผสมตัวอ่อนและย้ายตัวอ่อนน้ัน เนื่องจากเป็นพื้นที่เช่า ไม่สามารถทำการสร้างระบบห้อง clean room มาตรฐานได้ จะมีอัตราการตั้งครรภ์ที่ลุ่มๆดอนๆ หมายความว่าบางช่วงมีอัตราการตั้งครรภ์ที่ใช้ได้ บางช่วงไม่พบว่ามีคนตั้งครรภ์เลย เนื่องจากมีปัจจัยรบกวนจากอากาศที่ปนเปื้อน ทำให้ตัวอ่อนมีพัฒนาการที่ผิดปกติโดยไม่ส่งผลให้ทราบแต่ต้น หรือคุณภาพตัวอ่อนอาจจะยังดูดี แต่มาทราบผลเมื่อมีการย้ายตัวอ่อนไปแล้วไม่ตั้งครรภ์ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อผู้มารับบริการเป็นอย่างมาก
             
                ห้องเลี้ยงตัวอ่อนและผสมตัวอ่อนระบบใหม่ที่ทางพญ สุชาดา ได้ออกแบบไว้น้ัน ได้นำแนวความคิดและมาตรฐานที่ทางประเทศสหรัฐอเมริกาได้วางเอาไว้ โดยพญ สุชาดาได้รับการศึกษามาจาก Jones Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันที่ทำเด็กหลอดแก้วสำเร็จเป็นรายแรกของอเมริกาโดย Howard and Georgianna Jones (http://www.jonesinstitute.org) หลักการเพื่อลดการปนเปื้อนของอากาศ โดยทำให้อากาศภายในห้องน้ันมีความบริสุทธิ์สูงสุด ร่วมกับการออกแบบห้องเลี้ยงตัวอ่อนและห้องเก็บไข่ที่อยู่ในบริเวณต่อเนื่องกับส่วนของผู้ป่วยนอกหรือ OPD ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก โดยได้รับการบริการต่อเนื่องจนครบวงจรในบริเวณเดียวกัน แม้แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีห้องแลบที่เลี้ยงตัวอ่อนจำนวนหลายหมื่นแห่ง ยังมีมาตรฐานที่แตกต่างกันมาก บางสถานที่เปิดห้องแลบที่คลีนิก บางสถานที่เปิดเป็นสถาบันและมีการเรียนการสอน บางสถาบันเปิดในโรงพยาบาลหรือเปิดเป็นห้อง clean room โดยใช้ระบบ Ulpa filtration ที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกันที่เรามี ดังน้ันมาตรฐานจึงแตกต่างกันมาก

พญ สุชาดา ถ่ายรูปกับ Howard Jones ที่ Jone Institutes, Eastern Virginia Medical School
พญ สุชาดา ถ่ายภาพร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และ Program Director, Professor Helena Russell,
Dr. Jakob F Mayer Jr และ Mrs. Nancy W. Gracia

   
                โดยทั่วไปห้องผ่าตัดหรือห้องแลปทั่วไป เราใช้ระบบการกรองอากาศด้วย Hepa filter ซึ่งเป็นตัวดักฝุ่นที่จะเข้าภายในห้อง โดย Hepa น้ันมีความสามารถในการกรองฝุ่นขนาดที่ใหญ่กว่า 0.3 ไมครอน ได้มากกว่า 99.95% ( 1 ไมครอน มีขนาดเท่ากับ 1ใน 10000 ของ 1 ซม ) นั่นแปลว่าขนาดของฝุ่นที่เล็กกว่า 0.3  ไมครอนยังเล็ดลอดผ่านไปได้ แต่สำหรับพญาไทศรีราชา เราออกแบบระบบแอร์และการกรองฝุ่นใหม่ ที่ใช้ระบบการกรองแบบ Ulpa filter โดยนิยามของ Ulpa filter น้ันมีความหมายว่ามีความสามารถในการดักจับฝุ่นขนาดเล็ก แบคทีเรีย เชื้อรา ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่า 0.12 ไมครอนได้มากกว่า 99.999 % ซึ่งแบคทีเรียส่วนใหญ่จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้จะไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปได้ ทำให้อากาศในห้องน้ันมีความบริสุทธิ์สูงสุด

             
                ห้องแลปที่ได้มาตรฐานจะนำมาซึ่งผลการตั้งครรภ์ที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สาเหตุส่วนใหญ่ของการที่ทำเด็กหลอดแก้วไม่สำเร็จน้ันเกิดจากตัวอ่อนที่ผิดปกติ ซึ่งสาเหตุน้ันมาจากไข่เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือส่วนของอสุจิ สาเหตุที่พบน้อยกว่าคือเรื่องของความผิดปกติของตัวมดลูกที่ทำให้ตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้ และสาเหตุที่สำคัญอีกสาเหตุหนึ่งที่อาจจะถูกมองข้ามไปคือคุณภาพของห้องเลี้ยงตัวอ่อน รวมทั้งประสบการณ์และความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของตัวอ่อน ทำให้ตัวอ่อนน้ันมีพัฒนาการที่ผิดปกติทั้งๆที่แหล่งต้นกำเนิดคือไข่และอสุจิอาจจะปกติก็ได้ ดังน้ันการพัฒนาห้องเลี้ยงตัวอ่อนให้ได้มาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่มองข้ามไม่ได้ เทคโนโลยีไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรุงเทพ ที่นี่จังหวัดชลบุรี ที่พญาไทศรีราชา เราสามารถทำมาตรฐานให้เกิดขึ้นได้
             
                นอกจากระบบกรองอากาศแบบ Ulpa filter แล้ว ยังมีระบบการกรองสารเคมีขนิดระเหยได้ เรียกว่า Volatile organic compound ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์ในการทำลายตัวอ่อนสูงมาก ตัวอย่างสารเคมีเหล่านี้เช่นทินเนอร์ น้ำมันสน สีน้ำมัน สีทาผนัง น้ำหอมเป็นต้น ซึ่งสามารถลอดผ่านระบบ Hepa และ Ulpa filter ได้ ดังน้ันห้องแลบใหม่นี้จึงมีระบบการกรองชั้นที่สอง ซึ่งเป็นการกรองสารเคมีที่ระเหยได้ โดยใช้ผงถ่านคาร์บอนและโปรแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ดังน้ันผลการกรองทั้งสองระบบทำให้อากาศในห้องเลี้ยงตัวอ่อนน้ันมีความบริสุทธิ์อย่างมาก เราสามารถทำการทดสอบได้โดยการใช้เครื่องมือวัดความหนาแน่นของฝุ่นและวัดปริมาณของสารเคมีระเหย โดยทางห้องแลบที่พญ สุชาดาดูแลและออกแบบมานั้น ได้รับการตรวจสอบระบบทุกวันก่อนเริ่มงาน
             
               เริ่มตั้งแต่ทางเข้าห้องแลป จะมีการดักจับฝุ่นตั้งแต่ทางเข้า และเปลี่ยนเสื้อผ้า โดยใช้ผ้าที่ทำจากใยสังเคราะห์สำหรับห้อง clean room โดยเฉพาะ โดยผ้าน้ันจะไม่ก่อให้เกิดฝุ่นในห้องแลป หลังจากน้ันเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าสะอาด และเดินเข้าผ่านทางเข้าไปภายในเพื่อไปดักเอาฝุ่นออกจากตัวด้วยเครื่องดักฝุ่น

ทางเข้า


ทางเดินเพื่อไปสู่ห้องแลบต่างๆ


ห้องเป่าฝุ่นออกจากตัวเพื่อให้สะอาดมากที่สุดก่อนเข้าเขตปลอดเชื้อ

             เมื่อผ่านเข้าห้องภายในแล้ว จะมีที่นั่งพักก่อนเข้าห้องผ่าตัดเพื่อทำการเก็บไข่หรือย้ายตัวอ่อน หรือเป็นบริเวณที่ใช้อธิบายผลของการผสมตัวอ่อนเพื่อวางแผนการคัดเลือกตัวอ่อนกลับเข้ามดลูก

ที่นั่งพักก่อนเก็บไข่หรือย้ายตัวอ่อน
               
                สำหรับห้องผ่าตัดเพื่อการเก็บไข่หรือย้ายตัวอ่อนนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อการผ่าตัดใหญ่ได้ โดยมีระบบการให้ยาระงับความรู้สึกทุกรูปแบบ ระบบการช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน ระบบการติดตามสัญญาณชีพขณะหลับ ตั้งแต่การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ การหายใจ การไหลเวียนของเลือดในร่างกาย โดยวิสัญญีแพทย์เป็นผู้ดูแลทุกขั้นตอนจนกระทั่งตื่น จึงให้ความมั่นใจได้ว่าขั้นตอนการรักษานั้นมีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งสถานที่บางแห่ง อาจจะมีเพียงวิสัญญีพยาบาลเป็นผู้ให้ยาระงับความรู้สึก จึงมีความปลอดภัยไม่เท่าที่นี่

ห้องเก็บไข่ ย้ายตัวอ่อนห้องที่ 1 

ห้องเก็บไข่ ย้ายตัวอ่อนห้องที่ 2

วิสัญญีแพทย์(นพ สุเมธ วงศ์พิมพ์)ขณะปฏิบัติงาน
                 
                ไข่ที่เก็บออกมาโดยใช้อัลตราซาวด์เป็นตัวช่วยนำเข็ม จะถูกส่งผ่านเข้าห้องเลี้ยงตัวอ่อนเพื่อทำการค้นหาไข่และนำออกมาเลี้ยงในตู้เพื่อรอการผสมต่อไป


ภายในห้องเลี้ยงตัวอ่อน ที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความหนาแน่นของฝุ่นและสารเคมี


อีกมุมหนึ่งซึ่งแสดงถึงอุปกรณ์ภายในห้อง


ตู้เลี้ยงตัวอ่อนและผสมตัวอ่อนในเวลาเดียวกัน ทำให้ตัวอ่อนไม่ได้รับผลกระทบจากอุณภูมิที่เปลี่ยนแปลง


ตู้ Vitro safe เป็นตู้เลี้ยวตัวอ่อนขนาดใหญ่ที่สามารถใส่กล้องอิกซี่เพื่อการผสมภายในตู้ได้


กล้องอิกซี่อีกตัว


กล้องอิมซี่ไว้คัดเลือกตัวอสุจิที่สมบูรณ์ที่สุด


กล้องอิกซี่และสามารถทำอิมซี่ได้ในเวลาเดียวกันอีกตัวในตู้ Vitrosafe


ตู้ค้นหาไข่


ตู้ควบคุมอุณหภูมิเพื่อไว้ค้นหาไข่ และย้ายตัวอ่อน


นักวิทยาศาสตร์ขณะปฏิบัติงาน


ระบบไฟที่ไม่รบกวนพัฒนาการของตัวอ่อน


ห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน้ำอสุจิ รวมทั้งการเตรียมอสุจิสำหรับการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกและการผสมทำเด็กหลอดแก้ว


ส่วนของห้องปฏิบัติการที่ให้บริการแช่แข็งอสุจิ และการเก็บรักษาอสุจิภายใต้ไนโตรเจนเหลว


กล้องฟลูโอเลสเซนต์เพื่อการตรวจนับจำนวนโครโมโซมตัวอ่อนในขั้นตอนการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม


ส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่ใช้ทำน้ำบริสุทธิ์และเครื่องปั่นคัดแยกอสุจิ


เครื่องปั่นคัดแยกอสุจิ


ระบบการแช่แข็งตัวอ่อนแบบปิด ซึ่งช่วยป้องกันการติดเชื้อจากตัวอ่อนหนึ่งไปสู่ตัวอ่อนอื่น ดังนั้นการตรวจเลือดเพื่อหาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์จึงเป็นจำเป็นก่อนเร่ิมการรักษา เพื่อวางแผนเรื่องของการแช่แข็งตัวอ่อนให้ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีบริการการ
แช่แข็งแยกถังเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่สมบูรณ์แบบที่สุด


หลอดใช้เก็บตัวอ่อนและอสุจิภายในและปิดหัวท้ายเพื่อให้เป็นระบบปิดอย่างแท้จริง ส่วนของพลาสติกทำจากสารเรซินที่ทนต่อสารเคมี
และความเย็นจัดของไนโตรเจนเหลว จึงไม่มีรูรั่วซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้เชื้อโรคเล็ดลอดจากคนหนึ่งไปสู่คนอื่นได้


Cassette ที่ใช้ในการจัดเก็บตัวอ่อนแต่ละรายแยกจากกันโดยสิ้นเชิง ทำให้ปลอดภัยต่อการจัดเก็บ รักษาและค้นหา


No comments:

Post a Comment