Wednesday, August 17, 2011

การนับวันไข่ตก ร่วมกับการใช้ยากินกระตุ้นไข่  • การใช้ยากินกระตุ้นให้มีการตกไข่นั้น เป็นวิธีที่ใกล้เคียงกับการตั้งครรภ์ธรรมชาติมากที่สุด โดยฤทธิ์ของยากระตุ้นไข่นั้นทำให้มีการตกไข่ได้ ส่วนใหญ่จะได้ไข่โตเต็มที่หนึ่งใบ บางรายอาจได้มากกว่าหนึ่งใบได้ แต่โดยทั่วไปมักจะได้ไข่ไม่เกิน 5 ใบ ยกเว้นผู้ป่วยมีภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังอยู่แต่แรกอยู่แล้ว ทำให้ตอบสนองยามากกว่าปกติ และอาจะมีไข่ได้มากกว่า 5 ใบได้

  • ข้อบ่งชี้ของการใช้ยากินกระตุ้นไข่น้ัน เหมาะสำหรับคู่สมรสที่ตรวจหาสาเหตุแล้วพบว่ามีแต่ปัญหาเรื่องของไข่ไม่ตก หรือมีปัญหาเรื่องของไข่ตกไม่สม่ำเสมอ ร่วมกับอายุน้อยกว่า 40 ปี โดยไม่พบว่ามีปัญหาอย่างอื่นๆร่วมด้วยเช่นปัญหาน้ำเชื้ออ่อน หรือมีท่อนำไข่อุดตัน หรือมีพังผืดในช่องท้อง หรือมีโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ 

  • ปัจจุบันยากินกระตุ้นไข่มีสองประเภท ตัวแรกชื่อยา clomiphene citrate เป็นยากระตุ้นไข่ดังเดิมที่ใช้กันมานาน เรามักจะเริ่มให้ยากินวันที่สองหรือวันที่สามของรอบเดือนนาน 5 วัน โดยเริ่มจากวันละ 1 หรือ 2 เม็ด หลังกินยา เราสามารถตรวจสอบการตอบสนองยาได้จากการตรวจอัลตราซาวด์เพือดูขนาดของไข่ประมาณวันที่สิบสองของรอบเดือนและสามารถกำหนดวันที่ไข่ตกได้อย่างคร่าวๆได้ การใช้ยาควรใช้ต่อเนื่องอย่างน้อย 3-6 รอบประจำเดือน (ไม่จำเป็นต้องใช้ติดต่อกันทุกเดือน) จึงจะบอกได้ว่ายานั้นไม่ได้ผลในการทำให้เกิดการตั้งครรภ์ และแนะนำให้เปลี่ยนแนวทางการรักษาหลังการใช้ยาแล้ว 6 รอบเดือน 

  • ตัวยาตัวที่สองชื่อยา Letrozole เป็นยากระตุ้นไข่ตัวใหม่ ซึ่งมีข้อดีกว่าตัวเดิมในแง่ของการเจริญพัฒนาของเยื่อบุโพรงมดลูก โดยยา clomiphene citrate อาจทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกช่วงกึ่งกลางรอบเดือนบางเกินไปทำให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ซึ่งพบได้หนึ่งในสาม ส่วนยา Letrozole ไม่มีผลต่อการเจริญพัฒนาของเยื่อบุโพรงมดลูก อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมโอกาสการตั้งครรภ์จากการใช้ยาทั้งสองนั้นไม่แตกต่างกัน

  • การใช้ยาทั้งสองตัวนี้ในกลุ่มที่อายุน้อยและมีแต่ปัญหาเรื่องไข่ไม่ตก ทำให้เกิดการตกไข่ได้ 60-80% แต่โอกาสในการตั้งครรภ์น้ันเพียงแค่ 25% เท่านั้นหลังจากใช้ไป 6 รอบประจำเดือน โอกาสในการตั้งครรภ์แฝดมีเพียงแค่ 5% ของกลุ่มที่ตั้งครรภ์เท่าน้ัน หลังจากน้ันมีโอกาสการตั้งครรภ์ที่น้อยมาก จึงควรเปลี่ยนวิธีการรักษาหลังจาก 6 เดือนของการใช้ยา

  • ประมาณ 5-10% ของคนที่ใช้ยาท้ังสองตัวนี้จะได้รับผลข้างเคียงของยา​ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาการที่ไม่รุนแรง เข่น ภาวะร้อนวูบวาบ คลื่นไส้ ปวดท้อง ปวดศีรษะ ส่วนโอกาสที่ยาจะทำให้เกิดภาวะบวมน้ำจากการกระตุ้นไข่ (ovarian hyperstimulation syndrome) น้ันมีน้อยมาก เนื่องจากยาทั้งสองตัวนี้มักกระตุ้นให้มีไข่ได้ไม่เกิน 1-3 ใบ ยกเว้นในผู้ป่วยบางรายที่มีปัญหาภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังมาก่อน ทำให้มีการตอบสนองยาแบบมากกว่าปกติได้ 

1 comment:

  1. Yes, most on-line casinos are fully-optimized for mobile gameplay. That said, have the ability to|you possibly can} easily play games and guess on sports on the go, straight from your smartphone or pill. Some operators take an additional step and provide downloadable mobile apps for iOS and Android units. Our recommended on-line casinos accept quite a few 온라인카지노 banking choices, so may have} loads of choices for deposits and withdrawals.

    ReplyDelete